Zobacz projekt dotyczący ratownictwa Zobacz projekt dotyczący rozwoju kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarz±dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. (Dz. Urz. MZ. z dnia 26 marca 2012, poz. 10).

Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Siedzib± Centrum jest Warszawa

Przedmiotem działalno¶ci Centrum jest wykonywanie zadań okre¶lonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z póĽn. zm.).KOMUNIKAT Z DNIA 24 WRZE¦NIA 2015R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA HARMONOGRAMÓW KSZTAŁCENIA