Zobacz projekt dotyczący ratownictwa Zobacz projekt dotyczący rozwoju kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarz±dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. (Dz. Urz. MZ. z dnia 26 marca 2012, poz. 10).

Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Siedzib± Centrum jest Warszawa

Przedmiotem działalno¶ci Centrum jest wykonywanie zadań okre¶lonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z póĽn. zm.).Informacja o czasie pracy pracowników Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych :

Dzień 24 grudnia 2015r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy odbieranym za ¶więto przypadaj±ce w sobotę dnia 26 grudnia 2015r..


KOMUNIKAT Z DNIA 20 LISTOPADA 2015R. W SPRAWIE ZMIAN W NOWYCH PROGRAMACH KSZTAŁCENIA


KOMUNIKAT Z DNIA 24 WRZE¦NIA 2015R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA HARMONOGRAMÓW KSZTAŁCENIA