Zobacz projekt dotyczący ratownictwa Zobacz projekt dotyczący rozwoju kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarz±dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. (Dz. Urz. MZ. z dnia 26 marca 2012, poz. 10).

Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Siedzib± Centrum jest Warszawa

Przedmiotem działalno¶ci Centrum jest wykonywanie zadań okre¶lonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

Informacja o czasie pracy pracowników Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:


Dzień 31 stycznia 2015r. (sobota) jest dniem pracuj±cym, natomiast 5 stycznia 2015r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.


W soboty pracuj±ce dyplomy wydawane s± do godz. 14.