Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Komunikaty
Komunikat

maj 11, 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.1991 z późn.zm.) od dnia 1 maja 2017r. zaczął obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

SMK jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Gromadzone w Systemie informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych, w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. W przypadku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych będą w nim przetwarzane dane  w oparciu o  art.67, art.71-73, art.76-79, art. 80 i 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r. poz.1251 z późn.zm.) oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761). Oznacza to m.in., że postępowania kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje kształcenia, rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017r., będą odbywały się wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK.

W celu korzystania z SMK niezbędne będzie posiadanie:

1)     dostępu do Internetu;

2)     zainstalowanej wersji oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją;

3)     przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

W celu dokonywania czynności  w SMK niezbędne będzie:

1)     założenie własnego konta w  tym systemie, za pośrednictwem strony internetowej smk.ezdrowie.gov.pl,  

2)     uwierzytelnienie tożsamości, czego będzie można dokonać  na kilka sposobów:

- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu dostępne na stronie epuap.gov.pl/wsp/portal);

- przez właściwego organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzącego kształcenie;

- przez właściwą, z uwagi na przynależność, okręgową  izbą pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych,

3)     zweryfikowanie uprawnień - w tym celu należy złożyć wniosek, za pośrednictwem SMK, do  właściwej, z uwagi na przynależność, okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

 Po dopełnieniu powyższych czynności możliwym będzie np.: złożenie wniosku o zakwalifikowanie na konkretny rodzaj kształcenia, u wybranego organizatora.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji  należy kontaktować się  z właściwą, z uwagi na przynależność, okręgową izbą pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych albo wybranym organizatorem kształcenia.

 
Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

Powrót